Offerte aanvragen

+32 (0) 488 86 77 65

Offerte aanvragen

+32 (0) 488 86 77 65

Privacy Statement

Privacybeleid

Sur La Iri bvba (verder “wij”) neemt jullie rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Thomas De Sterck uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus het algemene beleid van Sur La Iri bvba op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Sur La Iri bvba, Akker 45, B-2180 Ekeren, België, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, evenals de Europese wetgeving omtrent het privacybeheer (i.e. de algemene verordening gegevensbescherming of GDPR, de politierichtlijn en andere voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens, en de betrokken handhavingsinstanties)

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen met Thomas De Sterck via thomas@surlairi.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sur La Iri bvba, Akker 45, B-2180 Ekeren, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wanneer verzamelt en verwerkt Sur La Iri bvba gegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens over je wanneer je als klant op ons beroep doet voor je reis, algemeen klantenbeheer, verwerking van offertes en boekingen, wanneer je je inschrijft op onze gratis nieuwsbrief, enz… of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Ben je leverancier, dan worden je gegevens of deze van je contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden je gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling je onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over je verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op je advies of diensten beroep te kunnen doen. 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Sur La Iri bvba?

Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw reis of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over je functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer je onze papieren formulieren invult als wanneer je dat elektronisch doet.

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy. Sur La Iri bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de Sur La Iri - website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Sur La Iri - website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Sur La Iri bvba gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van je vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met jou sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij je gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om jou in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Sur La Iri bvba?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van je opdracht en het contract dat wij met je sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Thomas De Sterck.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over jou door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

Als wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Thomas De Sterck via thomas@surlairi.com. Uitschrijven op een nieuwsbrief is mogelijk via de voorziene link in elke nieuwsbrief.

Je kan de gegevens die wij over jou verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Thomas De Sterck via thomas@surlairi.com. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Sur La Iri bvba uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat onder andere het voorzien van beveiliging op gegevensbestanden waarin persoonlijk gegevens teruggevonden kunnen worden, het vergrendelen van computers en laptops bij het verlaten van het werkstation en het veilig wegbergen van externe back-ups.

Wijzigingen

Sur La Iri bvba behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.

Jouw reis op maat?

Neem contact met ons op voor meer informatie.